Akademik Değerlendirme Kurulu

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Pamukkale Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalarda kalitenin arttırılmasını sağlamak, dünyadaki ortak standartlara ulaşmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın üreten, toplantı ve organizasyonlar düzenleyen, bunlara katılan, çalışmalarına atıf yapılan, tez yöneten, etik değerlere bağlı, seçkin öğretim üyeleri yetiştirilmesinin ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde çalışan öğretim üyelerinin değerlendirme ölçütlerini düzenlemektedir. Bu Yönerge beş bölümden (A-E) oluşmakta olup, bölüm başlıkları aşağıdaki şekildedir.

A.Yayınlar, Atıflar ve Faaliyetler

B. Kongreler

C. Hakemlik ve Editörlük

D. Eğitim ve Araştırma

E. Ödüller ve Patentler

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- Bu Yönergede geçen başlıca kavramların tanımları aşağıya çıkarılmıştır.

a. Ulusal Hakemli Dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar kurulu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayınlayan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış veya web tabanlı dergiler için son beş yılda düzenli olarak yayınlanmış, üniversite kütüphanelerinden veya internet ortamından erişilebilen dergilerdir.

Ulakbim Türkçe veritabanlarına kayıtlı dergilerin yukarıdaki özellikleri taşıdığı kabul edilir.

b. Uluslararası Hakemli Dergi: Uluslararası indekslere giren dergilerdir.

c. Uluslararası Bildiriler: Hakemli uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler (proceedings) kitabında yayımlanmış tam metinli uluslararası bildiriler, kitapçık veya CDROM içinde yayımlanmış özetler.

ç. Ulusal Bildiriler: Hakemli ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabı veya anı kitabı içinde yayınlanmış tam metinli ulusal bildiriler ve özetler.

d. Kitap: Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, saygınlığı olan yayınevlerince basılmış bilimsel/sanatsal ve ISBN numarası olan kitaplar. Kongre kitabı içerisindeki çalışmalar kitap bölümü olarak değerlendirilmez.

e. Patentler: Uygulamanın, alanında kullanıldığını gösteren bir belge (patent enstitüsünden onaylı belge veya patent konusu üzerinde kabul edilmiş bir uluslararası makale) ile belgelenmesi gerekir.

f. Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

 

 

MADDE 4- Bu Yönergede geçen başlıca kısaltmalar aşağıya çıkarılmıştır.

SCI Science Citation Index

SCI-Expanded Science Citation Index-Expanded

SSCI Social Science Citation Index

AHCI Arts And Humanities Citation Index

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı

YDS: Yabancı dil sınavı

ISI Institute for Scientific Information

Akademik Değerlendirme Kurulu

MADDE 5- Rektör veya ilgili rektör yardımcısının başkanlığında sosyal, sağlık ve fen alanlarından (her alandan iki temsilci olmak üzere başkan dahil yedi kişi) Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşan Kuruldur. Kurulun üyeleri her iki yılda bir değişir. Aynı kişiler üst üste iki dönem görevlendirilebilir.

Kurulun çalışma prensipleri şunlardır;

 1. Bu kurul her kadro ilan döneminde toplanıp, başvuruları Akademik Değerlendirme Yönergesine göre değerlendirir.
 2. Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak yılda iki kez katılmayan üyenin üyeliği düşer.
 3. Yardımcı Doçent süre uzatmalarında puanlama, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
 4. Kurulun sekretarya görevini Akademik Değerlendirme Kurulu  tarafından belirlenen kişi yürütür.

Genel ilkeler

MADDE 6- Bu Yönerge aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde yürütülür :

 1. İlgili değerlendirme kriterleri ve puanlama ilkelerinde yer almayan hususlar Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir ve kural haline getirilerek sonuçları Rektörlüğe yazıyla bildirilir.
 2. Yüksekokullar doçentlik başvurularındaki temel alanları gözetilerek değerlendirilir.
 3. Aynı bilimsel çalışma için mükerrer bildiri yapılması halinde, bunlardan sadece en yüksek puan alan çalışmaya puan verilir. Mükerrer olup olmadığı, gerektiğinde konunun uzmanı bir danışman görüşü alınarak, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanır.
 4. Derginin indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir.
 5. Yüksek Lisans veya Doktora tezlerinde yapılan atıflar değerlendirilmeye alınmaz.
 6. Atıf değerlendirilmesinde yazarın kendi eserine yaptığı atıf göz önüne alınmaz. Aday, almış olduğu atıflarla ilgili çıktı ve belgeleri ekleyecektir. Her bir makale için bütün atıflar listelenmeli fakat değerlendirmeye (A.5 ve A.8) bir makale için en çok 50 puan alınmalıdır. Profesörlük değerlendirmesinde sadece doçentlik sonrası yapılan atıflar dikkate alınır. Atıf puanı yazar sayısına bölünmez.
 7. Temel kitaplardaki atıflar (A.6) 6.maddedeki puan sınırlarına tabi değildir.
 8. Adayların toplam puanlarının hesaplanmasında; B, C, D ve E grubundaki bilimsel aktivitelerden  alınabilecek maksimum puan miktarı her bir grup için adayın A grubu bilimsel aktivitelerden aldığı puanın %20 sini geçemez.  Asgari şartların sağlanması ile ilgili değerlendirmede ise bu kısıtlama söz konusu değildir.

Ortak çalışmalarda puan dağılımı

MADDE 7- Ortak çalışmalarda puanlar, yazar sayısına göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)

Eserdeki Yazar sayısı

1.

İsim

%

2.

İsim

%

3.

İsim

%

4.

İsim

%

5.

İsim

%

6.

İsim

%

7.

İsim

%

8.

İsim

%

9.

İsim

%

10.

İsim

%

11.

İsim

%

12.

İsim

%

13.

İsim

%

14.

İsim

%

1 İsimli

100

2 İsimli

100

90

3 İsimli

90

80

70

4 İsimli

85

75

65

55

5 İsimli

80

70

60

50

20

6 İsimli

75

65

55

45

20

10

7 İsimli

70

60

50

40

20

10

10

8 İsimli

65

55

45

35

20

10

10

10

9 İsimli

60

50

40

30

20

10

10

10

10

10 İsimli

55

45

35

25

20

10

10

10

10

10

11 İsimli

50

40

30

25

20

10

10

10

10

10

10

12 İsimli

45

35

25

25

20

10

10

10

10

10

10

10

13 İsimli

40

30

25

25

20

10

10

10

10

10

10

10

10

14 İsimli

35

25

25

25

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15 ve üzeri

On dört isimli ile aynı şekilde

İletişim yazarı (Corresponding author) 1. isim ile aynı ölçütlerde değerlendirilir.

MADDE 8-

ATAMA KRİTERLERİ

PROFESÖRLÜK DEĞERLENDİRMESİ

 1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 5(beş) yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak. Başvuru koşulunu sağlayan eserlerde yayımlanmış koşulu aranmakta olup yayıma kabul yazıları kabul edilmemektedir. Elektronik ortamda basılmış görülen makaleler için DOI (DOI-Digital Object Identifier – Sayısal Nesne Tanımlayıcı Adresi)  numarası almış olmak gereklidir. Başvuru koşulunu sağlayan eserlerin kendi bilim alanından olması gerekir.

Profesörlük Unvanı İçin Aşağıdaki Şartlar Değerlendirilir:

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANLARI 

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A1-6 maddeler kapsamındaki faaliyetlerden en az 150 puan almış olmak.
 2. Doçentlik unvanını aldığı tarihten itibaren yayınlanmış A.1-2 kapsamında (ikisi özgün araştırma yazısı olup adayın birinde birinci isim olarak  diğerinde ilk 2 isim içinde  yer alması şartıyla) en az 4 adet yayın sahibi olmak.
 3. Doçent unvanını aldığı tarihten sonra D.4. madde kapsamındaki belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak.
 4. Doçentlik unvanı alındığı tarihten itibaren toplam en az 350 puan almış olmak.

 

 

 MÜHENDİSLİK VE FEN ALANLARI 

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A1-10 maddeler kapsamındaki faaliyetlerden en az 200 puan almış olmak.
 2. Doçentlik unvanını aldığı tarihten itibaren yayınlanmış A.1-4 kapsamında (ikisi özgün araştırma yazısı olup  adayın birinde birinci isim olarak  diğerinde ilk 2 isim içinde  yer alması şartıyla) en az dört adet yayın sahibi olmak.
 3. Doçent unvanını aldığı tarihten sonra D.4. madde kapsamındaki belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak.
 4. Doçentlik unvanı alındığı tarihten itibaren toplam en az 350 puan almış olmak.

MATEMATİK VE İSTATİSTİK ALANLARI 

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A1-13 maddeler kapsamındaki faaliyetlerden en az 150 puan almış olmak.
 2. Doçentlik unvanını aldığı tarihten itibaren yayınlanmış A.1 kapsamında birisi 1.isim olmak şartıyla en az 2 adet yayın sahibi olmak.
 3. Doçent unvanını aldığı tarihten sonra D.4. madde kapsamındaki belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak.
 4. Doçentlik unvanı alındığı tarihten itibaren toplam en az 300 puan almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI 

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A.1-A.13. maddeler kapsamında en az 150 puan almış olmak.
 2. Doçent unvanı alındıktan sonra D.4. madde kapsamında en az 50 puan almış olmak
 3. Doçent unvanı alındıktan sonra toplam en az 300 puan almış olmak koşulu aranır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN GÜZEL SANATLAR VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TEMEL ALANI 

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A.1-15. maddeler kapsamında en az 150 puan almış olmak( A.14.a ve A.15.a maddelerinden en az  60 puan olmak üzere).
 2. Doçent unvanı alındıktan sonra D.4. madde kapsamında en az 50 puan almış olmak.
 3. Doçent unvanı alındıktan sonra toplam en az 300 puan almış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NİN FİLOLOJİ TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ALANI, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A.1-16. maddeler kapsamında en az 130 puan almış olmak
 2. Doçent unvanı alındıktan sonra D.4. madde kapsamında en az 50 puan almış olmak.
 3. Doçent unvanı alındıktan sonra toplam en az 300 puan almış olmak koşulu aranır.

HUKUK, İLAHİYAT, İLETİŞİM VE MİMARLIK TEMEL ALANLARI

Üniversiteler arası kurul tarafından uygulanmakta olan doçentlik şartlarının doçent unvanı alındıktan sonraki dönemde bir kez daha yerine getirilmiş olması gerekir.

*MÜZİK VE SAHNE SANATLARI TEMEL ALANLARI

 1. Doçent unvanı alındıktan sonra A.1-17. maddeler kapsamında en az 150 puan almış olmak
 2. Doçent unvanı alındıktan sonra A.17. maddesinden en az  75 puan almış olmak.
 3. Doçent unvanı alındıktan sonra toplam en az 250 puan almış olmak.

 

 

 

DOÇENTLİK DEĞERLENDİRMESİ

Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş olan Doçentlik Sınavı Başvuru Koşullarında kendi alanı için öngörülen yayın koşulunu yerine getirmiş olmaları gerekir.

Doçentlik için aşağıdaki ek şartlar değerlendirilir:

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANLARI

Toplam puan en az 250  olmalıdır.

MÜHENDİSLİK VE FEN ALANLARI

Toplam puan en az 250 olmalıdır.

MATEMATİK VE İSTATİSTİK ALANLARI

Toplam puan en az 250 olmalıdır.

 EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

Toplam puan en az 200 olmalıdır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN GÜZEL SANATLAR VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TEMEL ALANI

Toplam puan en az 200 olmalıdır.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NİN FİLOLOJİ TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ALANI, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE TURİZM FAKÜLTESİ

Toplam puan en az 200 olmalıdır.

HUKUK, İLAHİYAT, MİMARLIK VE İLETİŞİM TEMEL ALANLARI

Üniversiteler arası kurul tarafından uygulanmakta olan doçentlik şartlarının yerine getirilmesi yeterlidir.

*MÜZİK VE SAHNE SANATLARI TEMEL ALANLARI

 1. A.17. maddesinden en az  75 puan almış olmak.
 2. Toplam en az 150 puan almış olmak.

YARDIMCI DOÇENTLİK DEĞERLENDİRMESİ

Makaleler için yayın şartı yoktur, kabul yazısı yeterlidir. Makalelerin değerlendirilmesinde  kabul mektubu kontrol edilmek şartıyla  kabul tarihi geçerlidir.

SAĞLIK BİLİMLERİ, MÜHENDİSLİK VE FEN, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM, MATEMATİK VE İSTATİSTİK ALANLARI

 1. A.1.madde kapsamında en az bir araştırma yayını olması (isim sırasına bakılmaz).

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

       1.Tezden üretilmemiş olmak kaydıyla en az bir adet yayın yapmış olmak koşulu aranır.

       2.A.1-13. maddeler kapsamında en az 50 puan almış olmak.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN GÜZEL SANATLAR VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TEMEL ALANI

 1. Tezden üretilmemiş olmak kaydıyla en az bir adet yayın yapmış olmak koşulu aranır.
 2. A1-15. maddeler kapsamında en az 50 puan almış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NİN FİLOLOJİ TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ALANI, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU,  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE TURİZM FAKÜLTESİ

 1. Tezden üretilmemiş olmak kaydıyla en az bir adet yayın yapmış olmak koşulu aranır.
 2. A.1-16. maddeler kapsamında en az 50 puan almış olmak.

 

HUKUK, İLAHİYAT, İLETİŞİM VE MİMARLIK TEMEL ALANLARI

       1.  Tezden üretilmemiş olmak kaydıyla en az bir adet yayın yapmış olmak koşulu aranır.

       2.  A1-A15 maddeler kapsamında en az 50 puan almış olmak.

*MÜZİK VE SAHNE SANATLARI TEMEL ALANLARI

 1. A1-13. maddeler kapsamında en az 25 puan almış olmak. (Tezden üretilmemiş olmak)
 2. A.17. maddesinden en az  60 puan almış olmak.
 1. Toplam puan en az 120 olmalıdır.

YARDIMCI DOÇENTLİK SÜRE UZATMA DEĞERLENDİRMESİ

Genel Şartlar:

Yardımcı doçentlik görev süresi 3’er yıllık süreler şeklinde uzatılır.

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANLARI

Görev uzatma süresi içinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş A1-A4 madde kapsamında makalelerde adayın isminin ilk 3 isim arasında olduğu yayını olması (önceki uzatmalarda kullanılan yayınlar tekrar kullanılamaz).

 1. Tıp fakültesi için her uzatma döneminde D.4 maddeden en az 40 puan almak.
 2. 3 yıllık görev süresi süresi içinde toplam 60 puan almak.

MÜHENDİSLİK VE FEN ALANLARI

Her uzatma dönemi için A.1–A.10  kapsamındaki yayınlardan en az 40  puan alma şartını sağlamalıdır.

 1. Görev uzatma süresi içinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmişA1-A4 madde kapsamında ilk 3 isim arasında olduğu yayını olması (önceki uzatmalarda kullanılan yayınlar tekrar kullanılamaz).
 2. 3 yıllık görev süresi süresi içinde toplam 60 puan almak.

 

MATEMATİK VE İSTATİSTİK ALANLARI

Her uzatma dönemi için A.1–A.10 kapsamındaki yayınlardan en az 30 puan alma şartını sağlamalıdır.

 1. 3 yıllık görev süresi süresi içinde toplam 60 puan almak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI  

 1. A.1-A.13. maddeler kapsamında en az 30 puan almış olmak (önceki süre uzatımlarında kullanılan yayınlar tekrar kullanılamaz).
 2. 3 yıllık görev süresi süresi içinde toplam 60 puan almak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN GÜZEL SANATLAR VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TEMEL ALANI  

 1. A.1-A.12. maddeler kapsamında en az 30 puan almış olmak (önceki süre uzatımlarında kullanılan yayınlar tekrar kullanılamaz).
 2. 3 yıllık görev süresi süresi içinde toplam 60 puan almak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NİN FİLOLOJİ TEMEL ALANI, EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ALANI, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU,  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ve TURİZM FAKÜLTESİ

 1. A.1-A.16. maddeler kapsamında en az 30 puan almış olmak (önceki süre uzatımlarında kullanılan yayınlar tekrar kullanılamaz).
 2. 3 yıllık görev süresi içinde toplam 60 puan almak.

 

 HUKUK, İLAHİYAT, İLETİŞİM VE MİMARLIK TEMEL ALANLARI

 1. En az bir yayın yapmış olmak.
 2. 3 yıllık görev süresi içinde toplam 60 puan almak.

*MÜZİK VE SAHNE SANATLARI TEMEL ALANLARI

 1. A1-13. maddeler kapsamında en az 25 puan almış olmak (Önceki süre uzatımında kullanılan yayınlar tekrar kullanılmaz.)
 2. A.17. maddesinden en az  50 puan almış olmak. (Önceki süre uzatımında kullanılan yayınlar tekrar kullanılmaz.)
 1. 3 yıllık görev süresi içinde toplam 100 puan almış olmak.

PUANLAMA İLKELERİ

A

YAYINLAR, ATIFLAR VE FAALİYETLER

PUANLAMA

A.1

a.

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler (derleme dahildir).

40 puan / makale

b.

Uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü (Dağıtımın uluslararası yayın kuruluşlarınca yapılmış olması gerekir).

75 puan / kitap
30 puan / kitap bölümü

A.2

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar.

20 puan

A.3

Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler,

a.

Tam metni

12 puan

b.

Özeti

6 puan

 

A.4

 

ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere (Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan,

a.

Tam metin araştırmalar

20 puan

b.

Derleme, vaka takdimi, editöre mektup ve teknik not

10 puan

A.5

Uluslararası dergilerde yer alan atıflar.

a.

A1 maddesindeki dergilerdeki her bir atıf için

2 puan

b.

Alan indeksi (A4 madde) kapsamındaki dergilerdeki her bir atıf için

1 puan

A.6

Yabancı dilde "textbook" ya da yabancı dilde referans kitaplardaki atıflar

5 puan

A.7

Ulusal Hakemli dergilerde yer alan

a.

Yayınlanan tam metin araştırmalar

15 puan

b.

Yayınlanan derleme, vaka takdimi, editöre mektup ve teknik not

5 puan

A.8

Ulusal Atıflar

a.

Ulusal dergilerde atıflar

1 puan

b.

Ulusal kitaplarda atıflar

1 puan

c.

Yukarıdaki maddelere girmeyen dergilerdeki atıflar ve e-atıf

1 puan

A.9

A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir).

a.

Uluslararası (tam metin)

7 puan

b.

Uluslararası (Özet, poster)

3 puan

c.

Ulusal (tam metin)

5 puan

ç.

Ulusal (Özet, poster)

2 puan

A.10

a.

Türkçe kitap yazarlığı (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır)

35 puan

b.

Kitap bölümü yazarlığı (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır)

15 puan

c.

Ansiklopedide bir bölüm, derleme dahil

10 puan

ç.

Ansiklopedide madde tanımlaması

5 puan

d.

Kendi alanı ile ilgili yayınlanmış ders notu(Yayınevi tarafından basılmış)

10 puan

A.11

Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).

15 puan / kitap 5 puan/bölüm

 

A.12

Uluslararası kitaplar ve çağrılı derleme dergilerinde yer almış olan ve adayın adı ile anılan kişiye özgü denklem, şema, şekil, resim, sendrom ve tablolar

40 puan

A.13

Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)

a.

Kitap

10 puan

b.

Kitap bölümü

5 puan

c.

Tam metin araştırma

8 puan

ç.

Derleme, vaka takdimi, editöre mektup ve teknik not

4 puan

d.

Çeviri kitap

4 puan

e.

Çeviri kitap bölümü

2 puan

A.14

Sanatsal Etkinlikler ve Kitle İletişim Sürecine İlişkin Etkinliklerin Değerlendirilmesi (Güzel Sanatlar, İletişim Fakültesi)

(Etkinliklerin eser listesi, davetiye, afiş, katalog vb. ile belgelendirilmesi gerekir. )

a.

Özgün yapıt, proje ya da tasarımlarla kişisel etkinlikte bulunma. (sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri, sunum vb.)

Ulusal

20 puan

Uluslararası

30 puan

b.

Karma sanat etkinliklerine katılma. (sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri, sunum vb.)

Ulusal

10 puan

Uluslararası

15 puan

c.

Seçimli veya davetli sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri, sunum vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine katılma.

Ulusal

15 puan

Uluslararası

25 puan

ç.

Seçimli veya davetli sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri, sunum vb. sanatsal organizasyonlarda ödül alma.

Ulusal

20 puan

Uluslararası

30 puan

d.

Çalışmaların; (sanat eseri, proje, uygulama, tasarım, gösteri, sunum vb.) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması.

Ulusal

15 puan

Uluslararası

30 puan

e.

Çalışmaların (sanat eseri, proje, uygulama, tasarım, gösteri, sunum vb.) yayınlarda yer alması (kitap, ansiklopedi, katalog, periyodik dergi, belgesel nitelikli tv yayınları, film) (Duyuru niteliğindeki yayınlar geçerli değildir)

Ulusal

10 puan

Uluslararası

20 puan

f.

Çeşitli kültür sanat etkinliklerinde jüri üyeliği

Ulusal

5 puan

Uluslararası

10 puan

 

g.

Sinema filmi ya da belgesel film yönetmenliği (eserin, sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması, festivallere kabul edilmesi ya da gösteriminin yapılmış olması şartı aranır).

Ulusal

Uluslararası

25 puan

35 puan

 

ğ.

Sinema ya da belgesel filmde görev almak: Yönetmen yardımcılığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, senaryo-metin yazarlığı, sanat yönetmenliği (eserin, sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması festivallere kabul edilmesi ya da gösteriminin yapılmış olması şartı aranır).

Ulusal

Uluslararası

20 puan

30 puan

 

h.

Animasyon ya da kısa metrajlı kurmaca film yönetmenliği (eserin, sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması festivallere kabul edilmesi ya da gösteriminin yapılmış olması şartı aranır)

Ulusal

Uluslararası

15 puan

20 puan

 

ı.

Animasyon ya da kısa metrajlı kurmaca filmde görev almak: Yönetmen yardımcılığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, senaryo-metin yazarlığı (eserin, sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması festivallere kabul edilmesi ya da gösteriminin yapılmış olması şartı aranır)

Ulusal

Uluslararası

10 puan

15 puan

 

i.

Televizyon programı yönetmenliği (programın televizyonlarda yayınlanmış olması şartı aranır)

Ulusal

Uluslararası

15 puan

20 puan

 

j.

Televizyon programında görev almak: Yönetmen yardımcılığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, senaryo-metin yazarlığı (programın televizyonlarda yayınlanmış olması şartı aranır).

Ulusal

Uluslararası

10 puan

15 puan

 

k.

Radyo programı, radyo reklamı hazırlamak (yönetmen ya da yapımcı olarak en az 13 bölüm yayınlanmış programda çalışılması veya festivallere/yarışmalara kabul edilmesi şartı aranır.

Ulusal

Uluslararası

10 puan

15 puan

 

l.

Televizyon ya da radyo yayın yönetmenliği veya koordinatörlüğü (en az bir yıl yapmış olma şartı aranır).

Ulusal

Uluslararası

20 puan

30 puan

 

m.

Reklam/tanıtım filmi yönetmenliği, (filmin televizyon kanallarında yayınlanması ya da festivallere/yarışmalara kabul edilmesi şartı aranır).

Ulusal

Uluslararası

10 puan

15 puan

 

 

n.

 

Reklam/tanıtım filminde görev almak: Yönetmen yardımcılığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, senaryo-metin yazarlığı (filmin televizyon kanallarında yayınlanması ya da festivallere/yarışmalara kabul edilmesi şartı aranır).

 

Ulusal

Uluslararası

 

5 puan

10 puan

 

o.

Multimedya interaktif CD tasarımı ve yapımı (tasarım veya yapımın yayınlanmış olması ya da festivallere/yarışmalara kabul edilmesi şartı aranır).

Ulusal

Uluslararası

15 puan

20 puan

 

ö.

Web tasarımı ve yönetimi (yayınlanmış olması şartı aranır).

Ulusal

Uluslararası

15 puan

20 puan

 

p.

Gazete yayın yönetmenliği, gazete görsel yönetmenliği, editörlük, profesyonel gazetecilik (en az bir yıl süreyle yapmış olma şartı aranır).

 

Ulusal

Uluslararası

 

20 puan

30 puan

A.15

Sanatsal Etkinlikler (Müzik)

(Etkinliklerin eser listesi, davetiye, afiş vb. ile belgelendirilmesi gerekir. )

a.

Bireysel dinletiler

Ulusal

20 puan

Uluslararası

30 puan

b.

Karma dinletiler

Ulusal

10 puan

Uluslararası

15 puan

c.

Eşlikçi olarak katılımlar

Ulusal

10 puan

Uluslararası

15 puan

ç.

Orkestra, opera, balede solist olarak yer almak

Ulusal

15 puan

Uluslararası

20 puan

d.

Oda müziği dinletileri

Ulusal

10 puan

Uluslararası

15 puan

e.

Orkestra (tutti) opera (koro) balede (cor de balet) yer almak

Ulusal

5 puan

Uluslararası

10 puan

f.

Radyo, TV etkinlikleri

Ulusal

5 puan

Uluslararası

10 puan

g.

Audio yayınları (kaset, CD)

Ulusal

15 puan

Uluslararası

20 puan

ğ.

Bireysel dinleti hazırlığı ve sunumu

Ulusal

15 puan

Uluslararası

20 puan

h.

Karma dinleti hazırlığı ve sunumu

Ulusal

10 puan

Uluslararası

15 puan

ı.

Eşlikçi olarak dinleti hazırlığı ve sunumu

Ulusal

5 puan

Uluslararası

10 puan

i.

Orkestra, opera, bale etkinliklerini hazırlama

Ulusal

5 puan

Uluslararası

10 puan

j.

Oda müziği etkinliklerini hazırlama

Ulusal

5 puan

Uluslararası

10 puan

k.

Radyo ve TV yayınlarını ve etkinliklerini hazırlama

Ulusal

5 puan

Uluslararası

10 puan

l.

Audio yayınlarını hazırlama

Ulusal

10 puan

Uluslararası

15 puan

m.

Çeşitli kültür sanat etkinliklerinde jüri üyeliği

Ulusal

5 puan

Uluslararası

10 puan

A.16

Spor Bilimleri-Uygulama

a.

Milli Takımlarda görev alma

10 puan

b.

Ulusal Antrenör ve Hakem Eğitim Kurslarında Eğitici olarak görev alma

10 puan

c.

Uluslararası Antrenör ve Hakem Eğitim Kurslarında Eğitici olarak görev alma

15 puan

ç.

Ulusal federasyonların yönetim, teknik, eğitim ve hakem kurullarında yer alma

2 puan/yıl

d.

Uluslararası federasyonların yönetim, teknik, eğitim ve hakem kurullarında yer alma

5 puan/yıl

e.

Olimpiyat, Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, Universiade gibi büyük organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev alma

10 puan

f.

Diğer uluslararası organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev alma

5 puan

g.

Ulusal organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev alma

2 puan

ğ.

Profesyonel ve/veya amatör takımlarda görev alma

3 puan

h.

Ulusal ve/veya uluslar arası müsabakalarda hakemlik

2 puan

*A.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Müzik ve Sahne Sanatları

Sanatsal Etkinlikler: Yapıt, yorum, ödül, jüri, kayıt, danışman, organizasyon, temsil, sahne tasarımı

Belgelendirme: Görsel/işitsel kayıt, program, kitapçık, afiş, broşür, ödül, katılım, sözleşme vb.

Yapıt: Eserlerin seslendirilmiş, sahnelenmiş, yayımlanmış ve telif hakları uyarınca sanat kurumlarınca sipariş veya satın alınmış.

 

a.

Sahne yapıtı (tiyatro, opera, bale, oratoryo, kantat vb.)

Ulusal

30 puan

 

 

 

Uluslararası

40 puan

 

b.

Senfonik yapıt (senfoni, senfonik şiir, konçerto, süit vb.)

Ulusal

30 puan

 

 

 

Uluslararası

40 puan

 

c.

Oda müziği, koro ve solo yapıt (sonat, süit vb.)

Ulusal

20 puan

 

 

 

Uluslararası

30 puan

 

 

d.

 

Orkestra ve koro düzenleme (a, b, c maddelerinde yer alan yapıtlar kapsamındaki eserler için)

 

Ulusal

 

10 puan

 

 

 

Uluslararası

15 puan

 

 

 

e.

 

 

Elektronik Müzik Yapıtı

 

 

Ulusal

 

 

10 puan

 

 

 

Uluslararası

15 puan

 

f.

a, b, c, d, e maddeleri kapsamındaki yapıtların sanat alanına ilişkin üretimleri, etkileri ve katkıları kabul edilen özel veya resmi seçkin sanat kurumları tarafından seslendirilmesi, sahnelenmesi.

Ulusal

5 puan

 

 

 

Uluslararası

10 puan

 

 

Yorum: Resital ve Şan resitali için en az 40 dakikalık klasik üslup ve yenilikçi tutarlı teknik yorumlar veya Türk bestecilerine ait bir eser.

 

 

 

 

g.

a, b, maddeleri kapsamındaki yapıtların seslendirilmesi, sahnelenmesinde orkestra şefliği (ilk seslendiriliş için +5 puan)

Ulusal

15 puan

 

 

 

Uluslararası

20 puan

 

h.

a, b, maddeleri kapsamındaki yapıtların seslendirilmesi, sahnelenmesinde solist, solo, resital, karakter niteliğinde üst düzey rol (orkestra eşliğinde konçerto, konçertant, başrol ve bale solo + 5 puan)

Ulusal

20 puan

 

 

 

Uluslararası

30 puan

 

ı.

a, b, c maddeleri kapsamındaki yapıtların seslendirilmesi, sahnelenmesinde orkestra üyesi, orkestra grup şefi, başkemancı ve eşlikçi(ilk seslendiriliş için grup şefi ve Başkemancı +5 puan) (resital piyano eşliği için + 5 puan)

Ulusal

10 puan

 

 

 

Uluslararası

15 puan

 

 

Ödül: Sanat alanına ilişkin üretimleri, etkileri ve katkıları kabul edilen özel veya resmi seçkin sanat kurumları tarafından yapılan sanatsal etkinlik, yarışma vb.

 

 

 

 

i.

a, b, c, d, e maddeleri kapsamındaki yapıtlar, seslendirilmesi, sahnelenmesi ile seçkin sanat yarışmalarında alınan ödül. (Birincilik için +5 puan)

Ulusal

10 puan

 

 

 

Uluslararası

15 puan

 

 

Jüri: Sanat alanına ilişkin üretimleri, etkileri ve katkıları kabul edilen özel veya resmi seçkin sanat kurumları tarafından yapılan yarışma vb.

 

 

 

 

 

j.

a, b, c, d, e maddeleri kapsamındaki yapıtlar, seslendirilmesi, sahnelenmesi kapsamında seçkin sanat yarışmalarında jüri. (jüri başkanlığı için +5 puan)

Ulusal

10 puan

 

 

 

Uluslararası

15 puan

 

 

Kayıt: Sanat alanına ilişkin üretimleri, etkileri ve katkıları kabul edilen özel veya resmi seçkin sanat kurumları tarafından yayımı ve dağıtımı yapılmış görsel işitsel kayıt (audio-dvd-multimedia) ve yayın (radyo-tv)

 

 

 

 

k.

a, b, c, d, e maddeleri kapsamındaki yapıtlar, seslendirilmesi, sahnelenmesi ait yayın ve kayıt (telif hakları uyarınca sözleşmeli +5 puan)

Ulusal

15 puan

 

 

 

Uluslararası

20 puan

 

 

Danışman: Sanat alanına ilişkin üretimleri, etkileri ve katkıları kabul edilen özel veya resmi seçkin sanat kurumları tarafından yapılan festival, yarışma vb.

 

 

 

 

l.

a, b, c, d, e maddeleri kapsamındaki yapıtlar, seslendirilmesi, sahnelenmesi kapsamında Sanat Danışmalığı ve süpervizörlük (festival sanat danışmanlığı +5 puan)

Ulusal

10 puan

 

 

 

Uluslararası

15 puan

 

 

Organizasyon: Sanat alanına ilişkin üretimleri, etkileri ve katkıları kabul edilen kişi, sanat topluluklarının yer aldığı konser tiyatro, festival, sezon vb.

 

 

 

m.

 

a, b, c, d, e maddeleri kapsamındaki yapıtlar, seslendirilmesi, sahnelenmesi kapsamında sanatsal organizasyon (festival-sezon +5 puan)

Ulusal

10 puan

 

 

 

Uluslararası

15 puan

 

 

Temsil: : Sanat alanına ilişkin üretimleri, etkileri ve katkıları kabul edilen özel veya resmi seçkin sanat kurumları tarafından yapılan (televizyon-sinema-tiyatro-müzikal vb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

a maddesi kapsamındaki yapıtların, sahnelenmesi kapsamında dramatik bir eserde dramaturg, rejisörlük, koreograflık, yönetmenlik, çeviri, uyarlama, vb. (tam bölüm +5 puan)(Türkçe eserin yabancı dile çevirisi +5 puan)

 

 

Ulusal

 

 

15 puan

 

 

 

Uluslararası

20 puan

 

 

Sahne Tasarım: Sanat alanına ilişkin üretimleri, etkileri ve katkıları kabul edilen özel veya resmi seçkin sanat kurumları tarafından yapılan temsiller.

 

 

 

o.

 

a maddesi kapsamındaki yapıtların, sahnelenmesi kapsamında sahne tasarımı, dekor, ışık ve efekt, kostüm vb. (ilk temsil için +5 puan)

Ulusal

10 puan

 

KONGRELER

 

Uluslararası

15 puan

 

 

B.1

Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek

10 puan

B.2

Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek

7 puan

B.3

Uluslararası kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak

10 puan

B.4

Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak

7 puan

B.5

Uluslararası toplantılara katılmak

4 puan

B.6

Ulusal toplantılara katılmak

3 puan

 

 

C.

HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK

C.1

a.

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde adayın adının yayın kurulu üyeliği veya editörler listesinde yer alması

20 puan / yıl

 

b.

Bu dergilerde editörlük

50 puan /yıl

 

c.

Bu dergilerde hakemlik

5 puan/ makale

 

C.2

a.

A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde editörlük

20 puan / yıl

 

b.

Editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği

10 puan / yıl

 

c.

Hakemlik

2 puan / makale

 

C.3

Yabancı dilde yazılmış uluslararası kitaplarda editörlük

40 puan / kitap

 

C.4

Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük ("proceeding", kongre, sempozyum, panel derleme kitapları hariç)

20 puan / kitap

 

C.5

a.

Yüksek Lisans tez jürisinde olmak

3 puan/ tez

 

b.

Doktora/Tıpta uzmanlık tez jürisinde olmak

5 puan/ tez

 

 

 

 

D

 

 

 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

D.1

a.

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü

60 puan / proje

b.

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

10 puan / proje

c.

Ulusal Kuruluşlarca (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı) desteklenen proje yürütücülüğü

30 puan / proje

ç.

Ulusal Kuruluşlarca (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı) desteklenen projede görev alma

5 puan / proje

d.

Bakanlıklar tarafından desteklenen proje yürütücülüğü

40 puan / proje

e.

Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen proje yürütücülüğü

10 puan/proje

f.

Bakanlıklar tarafından desteklenen projede görev alma

10 puan / proje

g.

Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen projede görev alma

5 puan / proje

ğ.

Yerel kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü

8 puan / proje

h.

Yerel kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

3 puan / proje

ı.

Kazılar, yüzey araştırmaları, saha araştırmaları

10 puan

i.

Kazı Başkanlığı

40 puan

D.2

D.1 maddesinde sonuçlandırılmış ve sonucu kabul edilmiş projelerde puan 2 ile çarpılır.

2 x D.1 puanı

 

D.3

 

Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı

a.

Yüksek lisans tezi

10 puan

b.

Tıpta uzmanlık tezi

25 puan

c.

Doktora tezi

25 puan

D.4

 

 

 

a.

Önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme (Üniversite Senatosu tarafından onaylanmış ders programlarındaki dersler)

Kredili sistem

2 puan x ders kredisi/ dönem

Kredisiz sistem

5 puan/ ders/ dönem

b.

Tıp Fakültesi için task, modül veya blok sorumlusu olmak, eğitim yönlendiriciliği yapmak, dönem kurulları ve eğitimle ilgili kurullarda görev almak

10 puan / yıl

c.

Tıp Fakültesi için özel çalışma modülünde (ÖÇM) yönetici olmak

2 puan

ç.

Eğiticileri eğitmek üzere kurs düzenlemek (puan kişi sayısına bölünmez)

20 puan

d.

Sunum becerileri kursu düzenlemek (puan kişi sayısına bölünmez)

20 puan

e.

Tıp fakültesinde senaryo yazma

5 puan/ senaryo

 

 

 

 

 

 

f.

Modül ve task içinde sunum, uygulama ve mesleksel beceri sorumluluğu( a ve g maddeleri mükerrer kullanılmaz, her bir modül veya tasktan bir yıl içinde en fazla 6 ders puanı alınabilir, öğrenci gruplandırması nedeniyle tekrarlanan modül veya taslaklar için ayrıca puanlama yapılmaz)

2 puan/modül veya task/yıl

g.

Lisansüstü öğrenci danışmanlığı

2 puan/ öğrenci

 

D.5

 

Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar

 

3 puan

 

D.6

 

a.

 

Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, gibi etkinliklerde;

I.

Başkanlık veya eş başkanlık yapmak

20 puan /görev

II.

Organizasyonda görev almak

10 puan/ görev

b.

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, gibi etkinliklerde;

I.

Başkanlık veya eş başkanlık yapmak

10 puan/ görev

II.

Organizasyonda görev almak

5 puan/ görev

D.7

Kendi uzmanlık dalı veya doktora yaptığı alan dışındaki başka bir alanda

a.

Doktora yapmış olmak

40 puan

b.

Yüksek lisans yapmış olmak

10 puan

D.8

a.

Uzmanlık dalında Avrupa yeterlilik (board) sınavını almış olmak

15 puan

b.

Uzmanlık dalında ulusal yeterlilik (board) sınavını almış olmak

10 puan

E

ÖDÜLLER VE PATENTLER

E.1

Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)

a.

Uluslararası Ödüller

30 puan

b.

Ulusal Ödüller

15 puan

c.

Üniversite Ödülleri

10 puan

E.2

Patent puanı

a.

Uluslararası

50 puan

b.

Ulusal

25 puan

E.3

Uluslararası burslar (kongre destekleri vb. hariç)

10 puan

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 9- Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu’nun 9.8.2012 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe giren “Pamukkale Üniversitesi Akademik Değerlendirme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük: 

MADDE 10- Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme: 

MADDE 11- Bu yönerge hükümleri Pamukkale Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

YÖK  Genel Kurulunun 29.09.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Üniversitemiz Senatosunun 02.09.2016 tarih 11/07 sayılı kararıyla değiştirilmiştir.

*Üniversitemiz Senatosunun 26.12.2016 tarih 16/07 sayılı kararıyla değiştirilmiştir

Duyurular Tümünü Gör